Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, bestellingen en verkopen van zowel producten als diensten.
Het plaatsen van een bestelling impliceert, namens de koper, de kennis van onze algemene voorwaarden en de volledige en onvoorwaardelijke hechting aan onze algemene voorwaarden.
Behalve indien er een formeel schriftelijk akkoord is, zijn er geen bijzondere voorwaarden die onze algemene voorwaarden overheersen.

2. Privacy

Vermits wij de bescherming van je privacy uiterst belangrijk vinden, kan je in ons Privacy Beleid de nodige informatie vinden over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe deze worden gebruikt, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

3. Offertes

3.1 Prijs

Producten en diensten worden geleverd tegen de prijzen die van kracht waren op het moment van het plaatsen van de bestelling.
Op de website worden prijzen meegedeeld of weergegeven “BTW inbegrepen”. Bij elke andere aanbieding of communicatie worden de prijzen vermeld als “Exclusief btw”.
Productprijzen zijn netto, inclusief verpakking.
Verzendkosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.
Al onze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld, zijn de offertes één week geldig.

3.2 Afbeeldingen

De afbeeldingen van de producten worden uitsluitend ter informatie gegeven en zijn niet contractueel bindend.

3.3 Onvolledige informatie

Ondanks alle zorg die besteed werd aan het creëren van onze catalogus, kunnen fouten of nalatigheden voorkomen. freva.com BVBA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in welke vorm dan ook.

3.4 Beschikbaarheid van het product

Over het algemeen zijn alle weergegeven producten op voorraad. Als het bestelde product toch niet beschikbaar is, wordt de klant hiervan binnen de 2 dagen per e-mail op de hoogte gebracht. De klant krijgt de mogelijkheid om de bestelling te annuleren, te wachten tot het product opnieuw in voorraad is, de terugbetaling te vragen, een ander artikel te kiezen. Het niet beschikbaar zijn van het product kan geen reden zijn om schadevergoeding te eisen.

4. Bestellingen

4.1 Online bestellingen

Het automatische online registratiesysteem wordt beschouwd als geldig bewijs van de inhoud en datum van de bestelling. freva.com BVBA bevestigt de aanvaarding van de bestelling op het e-mailadres dat werd gecommuniceerd.
Bij het plaatsen van de bestelling is de informatie van de koper bindend: in geval van een fout in het adres van de geadresseerde kan freva.com BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve leveringen.
De verkoop wordt pas afgesloten na de bevestiging van de bestelling en de validatie van de betaling.

4.2 Alle andere bestellingen

De overeenkomst komt tot stand van zodra de klant de bestelling schriftelijk (mogelijk per e-mail) heeft bevestigd.

4.3 Wijzigingen door de klant

De door de klant gevraagde wijziging(en) in de bestelling zijn enkel geldig als we deze schriftelijk aanvaard en bevestigd hebben.

4.4 Terugbetalingen en retour zendingen van online aankopen

U heeft het recht uw bestelling tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Wij zullen vervolgens het complete orderbedrag binnen 14 dagen terugstorten mits het product in goede orde retour ontvangen is.

Retourvoorwaarden
Om van deze regeling gebruik te kunnen maken gelden wel een aantal voorwaarden:

  • Melden binnen 30 dagen na levering van de bestelling
  • Het product is compleet, niet gebruikt en onbeschadigd
  • Het product is, indien redelijkerwijs mogelijk, verpakt in de originele verpakking
  • De kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de klant

Uitzonderingen:

  • Software abonnementen, producten of diensten
  • Op software of producten die software bevatten vervalt het retourrecht op het moment van downloaden of verbreken van de zegel
  • Digitale artikelen

Hoe artikelen terugzenden?
Vooraleer het product terug te sturen is het essentieel om eerst met ons contact op te nemen. Dit kan u doen aan de hand van ons contactformulier of door middel van een email te sturen naar support@freva.com. Geef steeds uw ordernummer door voor een snelle afhandeling van je aanvraag. We nemen dan zo snel mogelijk contact met uw op.

Defect of verkeerd product
Is het product defect of heb je het verkeerde product ontvangen? Geef een duidelijke beschrijving van het probleem en verwijs altijd naar uw ordernummer voor een snelle afhandeling van uw aanvraag. We nemen dan zo snel mogelijk contact met uw op om uw aanvraag af te handelen.

4.5 Weigering van de bestelling

freva.com BVBA behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of om er bepaalde voorwaarden aan te koppelen. Als de bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt freva.com BVBA de weigering binnen de 10 werkdagen per e-mail mee.

4.6 Overmacht

In geval van overmacht behoudt freva.com BVBA het recht om de bestelling te annuleren en / of het contract zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, dit door binnen de 14 dagen een e-mail te sturen en dit zonder dat freva.com BVBA verantwoordelijk kan gesteld worden voor mogelijke door de klant geleden schade. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet kan worden toegeschreven aan freva.com BVBA (bv. stakingen, technische incidenten, leveranciersvertraging en tekort aan arbeidskrachten, …).

5. Betaling

5.1 Betaling van online bestellingen

Betalingen voor producten en diensten besteld via internet dienen op het moment van de bestelling te gebeuren. freva.com laat u toe om op verschillende manieren betalingen te verrichten, waaronder: Bancontact, iDeal, PayPal, Visa, Mastercard, American Express en SEPA-bankoverschrijving.
De online betalingen worden verwerkt via onze betalingsdienstaanbieder, die volledig voldoet aan de richtlijnen van de Europese Bankautoriteit inzake de veiligheid van internetbetalingen om een veilige betaling te garanderen.

5.2 Andere bestellingen

Voor elke onbetaalde factuur worden er vanaf 8 dagen na de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande kennisgeving, nalatigheidsinteresten van 12% op jaarbasis aangerekend, met een minimumtarief dat overeenkomt met dat van artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende betalingsachterstand bij commerciële transacties.
Aan het einde van de looptijd wordt elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair bedrag van 15% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 50 € per factuur.

5.3 Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht van het verkochte product neemt plaats op de vervaldag van de volledige/laatste betaling.
In het geval dat de betaling niet plaatsvindt binnen de tijdslimiet (vermeld op de factuur), behoudt freva.com BVBA zich het recht om het geleverde product terug te nemen, toegang tot diensten te blokkeren (bijv. gegevens of webpagina’s) en indien nodig, om het contract te beëindigen.

5.4 Betalingsgeschillen

Indien er een geschil is over de betaling van een eerdere bestelling, behoudt freva.com BVBA zich het recht om elke openstaande bestelling te annuleren.
Elk geschil met betrekking tot een factuur dient binnen 14 dagen na verzending per e-mail worden ontvangen.

6. Leveringen, transport

freva.com behoudt zich het recht om de meest geschikte manier van transport te kiezen. Afhankelijk van de grootte van het product wordt bij voorkeur een zending per conventionele post gekozen. In andere gevallen zal een transportbedrijf de service leveren en indien beschikbaar zal het trackingnummer naar de klant worden meegedeeld.

6.1 Levertermijn

De vastgestelde levertermijnen voor onze diensten of leveringen worden, tenzij anders vermeld, slechts als indicatie gegeven. Eventuele vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.

6.2 Risico’s gerelateerd aan levering

freva.com BVBA draagt het risico in geval van beschadiging, diefstal of verlies van producten tijdens verzending. Bij ontvangst van de goederen wordt dit risico overgedragen aan de koper.

6.3 Bij online aankopen

De verzending van fysieke producten wordt uiterlijk binnen 2 werkdagen na de betaling gerealiseerd. Over het algemeen worden alle bestellingen, vóór 16.00 uur betaald, dezelfde dag verzonden.

7. Garantie

7.1 Algemeen

Om op de garantie te kunnen beroep doen, dient de klant het aankoopbewijs te kunnen voorleggen.
In ieder geval zal de maximale interventie beperkt zijn tot het vervangen of herstellen van defecte producten of de terugbetaling van de aankoopprijs. De klant heeft geen recht op eventuele aanvullende schadevergoedingen.
Artikelen onderhevig aan slijtage of artikelen met een korte levensduur (bijv. batterijen) vallen niet onder de garantievoorwaarden, tenzij kan worden aangetoond dat het duidelijk een productiefout betreft.
Een gebrek dient binnen 14 dagen na de bevinding worden gemeld. Na deze periode vervalt het recht op garantie.
In het geval van een defect, wordt de klant verzocht contact op te nemen via ons contactformulier een e-mail naar support@freva.com te sturen. De klant dient op de meest zichtbare manier aangeven waar het defect zich bevindt. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

7.2 Juridische garantie (alleen voor consumentenverkopen)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende consumentenbescherming bij de aankoop van consumptiegoederen, heeft de consument bepaalde wettelijke rechten. Elk product is onderworpen aan de wettelijke garantie, startend vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar.

7.3 Uitsluitingen

Schade en defecten veroorzaakt door externe ongelukken (verkeerde montage, verkeerd onderhoud, abnormaal gebruik, door de klant aangebrachte wijzigingen, nalatigheid, vallen, …), of technische ingrepen door een derde partij vallen buiten de garantie.
Materiaal dat fysiek beschadigd is, valt niet langer onder de garantie (krassen, kapotte producten, …)
De garantie is niet overdraagbaar. Het blijft alleen van toepassing op de eerste eigenaar.

8. Verantwoordelijkheid

freva.com BVBA doet er alles aan om alle overeengekomen diensten met zorg en professionaliteit te uit te voeren. freva.com BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de uitvoering van haar diensten als gevolg van het verstrekken van onvoldoende of onjuiste gegevens door de klant. freva.com BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten (zelfs in het geval van ernstige nalatigheid), behalve in geval van fraude. Ongeacht de oorzaak van de actie waarin de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, kan freva.com BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade zoals het verlies van verwachte winsten, de omzetdaling, hogere bedrijfskosten, verlies van klanten, … De verantwoordelijkheid voor de dienstverlening aan de klant is in elk geval maximaal beperkt tot het terugbetalen van de door de klant reeds betaalde prijs. Voor diensten of producten geleverd door externe leveranciers, wijst freva.com BVBA elke aansprakelijkheid af die boven of verschillend is dan de overeengekomen verplichtingen van de externe leverancier. freva.com BVBA is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens of documenten die door de klant worden geleverd (inclusief afbeeldingen). De klant dient zich ervan te verzekeren dat het ingediende materiaal geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wetgeving.

9. Geschillen

Het is verplicht om de goederen of diensten bij de receptie te controleren. Zichtbare gebreken of niet-conforme geleverde goederen, dienen per e-mail binnen de 2 dagen na de datum van ontvangst van de goederen gemeld worden. Het is aan de koper om eventuele gebreken of vastgestelde afwijkingen aan te tonen.
Als een product niet-conform wordt bevonden, behoudt freva.com zich het recht om het product te vervangen of het gefactureerde bedrag terug te betalen. In elk geval, dient het niet-conforme product via ons contactformulier of per e-mail (support@freva.com) worden gemeld en door de koper worden geretourneerd. Waar van toepassing, dient de koper de nodige bewijzen te bewaren om mogelijke defecten te kunnen op te sporen.

9.1 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil niet op deze manier kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde Belgische rechter, onder voorbehoud van de bepalingen van de Rome I-verordening van 17 juni 2008.

9.2 Alternatieve geschillenbeslechting

Als alternatief voor het naar de rechter stappen, heeft de Europese Commissie een specifiek platform voor online winkelen in de EU opgezet. Dankzij dit platform kan u gespecialiseerde organisaties in uw land vinden. www.ec.europa.eu/consumers/odr

9.3 Diversen

Beide partijen (klant en leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

10. Contact

Als u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

freva.com BVBA
Duivenschieting 85
1150 Brussel
België
Dit adres is geen verkooppunt, wel het retouradres voor uw terugzendingen!
+32 476 681 481
info@freva.com
www.freva.com
BTW: BE0675880162
IBAN: BE15 7360 3528 5230

11. Wijzigingen aan deze Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. Op de website vind je steeds de meest recente versie.

Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 11/09/2018.