Privacy Beleid

1. Inleiding

freva.com verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens teneinde jou een zo optimaal mogelijke en gebruiksvriendelijke aankoopervaring aan te bieden. Wij willen jou hierbij tevens beter leren kennen en onze producten en diensten zoveel mogelijk afstemmen op jouw voorkeuren.

Vermits wij de bescherming van je privacy uiterst belangrijk vinden, kan je in dit Privacy Beleid de nodige informatie vinden over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe deze worden gebruikt, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Dit Privacy Beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in relatie tot alle producten en diensten die door freva.com BVBA aan haar particuliere klanten aanbiedt, via de websites, via de mobiele applicaties, bij klantenenquêtes, via wedstrijden, via acties of events, via wifi, of bij enig ander gebruik van onze producten en diensten.

Dit Privacy Beleid maakt deel uit van onze Algemene voorwaarden.

2. Wie is verantwoordelijk voor het “verwerken” van mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je met ons deelt, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden verzameld en verwerkt door of in opdracht van freva.com BVBA, met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel (BELGIE), Duivenschieting 85, ondernemingsnummer BE0675880162.

3. Welke gegevens verwerkt freva.com over mij? Hoe verkrijgt freva.com deze gegevens?

3.1 Gegevens verzameld tijdens het maken van een klantaccount of bestelling

freva.com verzamelt en verwerkt in het kader van de dienstverlening (zoals het online verkopen van producten en diensten of het aanbieden van een klantenaccount) ,volgende categorieën van persoonsgegevens waarbij het uitgangspunt voor freva.com steeds is om je zelf te laten beslissen in welke mate jij je relatie met freva.com wil versterken en “personaliseren”. De gegevens zullen in principe dus niet bij derden ingezameld worden, maar worden bij jou opgevraagd, zoals bij de aankoop van een product of dienst, bij de deelname aan een enquête of wedstrijd, bij de registratie en beheer van uw klantenaccount:

 • Identificatie- en contactgegevens, zoals naam, e-mail adres, taalvoorkeur
 • Betaalgegevens
 • Andere voorkeuren en gegevens die je in het kader van een klantenaccount of van een ander freva.com product meedeelt

3.2 Gegevens verzameld bij het achterlaten van een reactie

Wanneer bezoekers reacties op de site achterlaten, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent string om spamdetectie te helpen.
Een geanonimiseerde reeks gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om na te gaan of je deze wel gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: http://automattic.com/privacy/ . Na goedkeuring van uw opmerking is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je opmerking.

3.3 Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website bezoekt.
Deze websites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud bewaken, inclusief het bijhouden van je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en bent aangemeld bij die website.

3.4 Gegevens verzameld aan de hand van cookies

Bepaalde gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door “cookies” en andere systemen die informatie verzamelen, het betreft dan zaken zoals je IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van jouw bezoek en het webadres van waaruit je onze website en onze mobiele applicaties bereikte. Meer informatie omtrent cookies vind je terug in ons Cookie Beleid.

3.5 Gegevens verzameld aan de hand van andere middelen

Informatie kan verzameld worden naar aanleiding van contacten in het kader van onze dienstverlening.

4. Waarom verwerkt freva.com deze gegevens?

freva.com verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens:

 1. om je de producten en diensten te leveren die je hebt aangekocht of waarvoor je je hebt ingeschreven (klantenaccount, nieuwsbrieven of deelname aan een wedstrijd) en om de klantenadministratie en het geschillenbeheer hieromtrent te kunnen voeren
 2. om je via email of via andere kanalen in te lichten over producten en diensten, inclusief acties en promoties, die freva.com aanbiedt of die worden aangeboden door commerciële partners van freva.com (dat laatste enkel mits jouw toestemming hiertoe werd verkregen)
 3. om freva.com toe laten haar communicatie, producten en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren en aldus je informatie op maat te bezorgen waarbij gebruik gemaakt wordt van een profiel dat freva.com verkregen heeft op basis van jouw interesses
 4. om te kunnen antwoorden op jouw bemerkingen en/of vragen aangaande je aankoop van producten of diensten
 5. om de klantentevredenheid te kunnen opvolgen
 6. om (via camerabewaking) de veiligheid van onze klanten en medewerkers te helpen garanderen
 7. om misbruik en fraude te voorkomen en op te sporen en onze algemene voorwaarden te handhaven
 8. om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder meer inzake onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen
 9. voor (algemeen) marktonderzoek en onderzoek naar de werking en het gebruik van de website en de mobiele applicaties.

De verwerkingen voor de doeleinden vermeld onder punten (1), (4), (7) en (8) zijn noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van onze overeenkomst met jou. De verwerkingen voor de doeleinden vermeld onder punten (2), (3), (5), (6) en (9) hierboven zijn noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen om onze producten en diensten te verbeteren en te promoten, alsook om een gepersonaliseerde ervaring aan onze klanten te verzekeren.

freva.com kan je persoonsgegevens gebruiken om je rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via e-mail zal je telkens de mogelijkheid geboden worden om op elk moment “uit te schrijven”.

5. Hoe lang bewaart freva.com mijn persoonsgegevens?

freva.com bewaart jouw persoonsgegevens enkel zolang dit nodig is voor de beschreven doeleinden.
Zo wordt informatie omtrent de aankopen die je verricht of vragen die je aan ons stelt, in principe bewaard voor een periode van 2 jaar na de aankoop/afhandeling van je vraagstelling. De gegevens die wij bewaren om onze communicatie aan jou te personaliseren en je op de hoogte te houden van onze producten en diensten, worden verwijderd 5 jaar na jouw laatste actieve interactie met freva.com. Op die manier voorkomen wij ook dat irrelevant geworden informatie wordt bewaard.

Als u een reactie achterlaat, worden de reactie en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit wordt gedaan zodat we alle volgende opmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te bewaren.

Bepaalde gegevens bewaren wij gedurende een periode van 10 jaar doch enkel en alleen om als bewijs te kunnen dienen bij geschillen of om te kunnen reageren op een wettelijk verzoek van een overheidsinstantie.
Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn worden de gegevens gewist of geanonimiseerd.

6. Maakt freva.com mijn persoonsgegevens over aan andere organisaties?

Voor de realisatie van de diensten of de levering van de producten, kan freva.com onderaannemers inschakelen. Deze handelen uitsluitend in onze opdracht en zullen jouw persoonsgegevens dus enkel kunnen verwerken op onze instructie en binnen het kader van dit Privacy Beleid.
We gebruiken bijvoorbeeld leveranciers om marketing-, communicatie-, logistieke en IT-diensten te leveren, om onze service te personaliseren en te optimaliseren, creditcardtransacties en incasso’s te verwerken, fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken, klantenservice te leveren, schulden in te vorderen, wedstrijden te organiseren, etc.. Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Het is mogelijk dat deze Leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie. We geven deze bedrijven alléén toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten. Wij zorgen er ook voor dat deze onderaannemers een adequaat beveiligingsniveau verzekeren inzake gegevensbescherming.

Wij delen persoonsgegevens die je ons uitdrukkelijk hebt meegedeeld en andere niet-geautomatiseerde gegevens enkel met andere partijen indien we hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling, een verzoek van een overheidsinstantie of een rechterlijke uitspraak.

De website kan op bepaalde locaties ook sociale plug-ins bevatten. Door je bijvoorbeeld voor onze producten en diensten aan te melden via sociale netwerksites, zoals Facebook en Instagram, zal je dan ook bepaalde informatie, zoals je surfgedrag, delen met deze derden. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, worden deze beheerst door de gebruiksvoorwaarden en privacy beleid van deze sociale netwerken waarover freva.com geen enkele controle heeft. We raden je dan ook om naast ons Cookie Beleid tevens de gebruiksvoorwaarden en privacy beleid van de betreffende netwerken te lezen .

In principe worden jouw persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie verwerkt en trachten wij er zoveel mogelijk voor te zorgen dat ook onze onderaannemers dit principe respecteren. Indien in uitzonderlijke gevallen deze toch je persoonsgegevens buiten de EU verwerken, zorgen wij ervoor dat via contractuele of andere maatregelen deze gegevens een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming in de EU.

7. Welke rechten kan ik uitoefenen aangaande mijn persoonsgegevens?

Recht van inzage, verbetering, beperking, wissen en overdracht

Je het recht om inzage te verkrijgen in je persoonsgegevens, de verbetering te eisen indien deze onjuist of onvolledig zouden zijn en te vragen je persoonsgegevens te wissen. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Daarnaast heb je ook het recht om te vragen dat de verwerking “beperkt” wordt in hiernavolgende gevallen:

 • je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: in principe kan je via de klantenaccount de nodige wijzigingen aanbrengen; mochten er nog resterende onjuistheden zijn, zal het gebruik ervan worden beperkt gedurende een periode die freva.com in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren
 • de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan
 • freva.com heeft je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.

Indien je jouw actief verschafte persoonsgegevens wenst over te dragen naar een andere dienstverlener is dit ook mogelijk. Dit noemen we het zogenaamde “recht op gegevensoverdraagbaarheid”.

Recht van bezwaar

Telkens wanneer de verwerking gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang van freva.com, heb je het recht tegen deze verwerking bezwaar te maken.
Zo kan je je steeds kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van jouw gegevens voor doeleinden van direct marketing met inbegrip van profilering.

Recht tot intrekking van de toestemming

Daar waar de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór deze intrekking.

8. Hoe kan ik deze rechten concreet uitoefenen?

Zoals het past in een eerlijke en duurzame vertrouwensrelatie met jou als klant, streeft freva.com ernaar om jou om in de mate van het mogelijke controle te geven over de persoonsgegevens die wij over jou verwerken.
Via het jou ter beschikking staande klantenaccount kan je alle hierboven vermelde rechten eenvoudig zelf uitoefenen.
Indien je vragen hebt, kan je ons tevens een verzoek richten door het verzenden van een e-mail naar freva.com naar info@freva.com.be.

9. Wie heeft toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Onze teamleden hebben toegang tot de informatie die je ons verstrekt om bestellingen te helpen uitvoeren, retourzendingen te verwerken en je te helpen bij vragen.

10. Hoe worden mijn gegevens beschermd en welke procedures zijn er in het geval er een datalek optreedt?

freva.com zorgt ervoor dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk blijven, inclusief gegevens die worden verwerkt door een onderaannemer. Voor dit doel zijn de juiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, wijziging en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Deze maatregelen worden aangepast op basis van het gevoeligheidsniveau van deze verwerkte gegevens en het risiconiveau dat de verwerking of implementatie van deze gegevens vereist.

We gebruiken SSL/HTTPS op al onze sites. Dit codeert de communicatie met de servers, zodat persoonlijk identificeerbare informatie nooit zonder toestemming door derden wordt onderschept.

In het geval van een datalek, zullen systeembeheerders onmiddellijk de getroffen gebruikers trachten te achterhalen en zullen ze indien nodig de wachtwoorden opnieuw instellen na de gebruiker hiervan te hebben geïnformeerd.

11. Wie kan ik contacteren bij onduidelijkheden of eventuele klachten?

Voor vragen kan je steeds terecht bij onze Data Protection Officer (DPO). U kan onze DPO bereiken per email op het adres info@freva.com.
Je kan ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit bij eventuele vragen of klachten : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / e-mail: contact@apd-gba.be; website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

12. Wijzigingen aan dit Privacy Beleid

Dit Privacy Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. Op de website vind je steeds de meest recente versie.
Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig het toepasselijk Privacy Beleid door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Dit Privacy Beleid werd het laatst gewijzigd en herzien op 31/08/2018.